24-26 May 2018
Università degli Studi Roma Tre
Europe/Rome timezone

Contribution List

99 / 99
TBD
24/05/2018, 08:45
Paolo Azzurri (PI)
24/05/2018, 14:30
Prof. Yaquan Fang (Institute of High Energy Physics)
24/05/2018, 15:10
Mr Sergey Sinyatkin (BINP SB RAS)
24/05/2018, 15:30
Dr Marcel vos (IFIC - centro mixto U. Valencia/CSIC, Valencia, Spain)
24/05/2018, 15:40
Barbara Mele
24/05/2018, 16:00
Alain Blondel (University of Geneva)
24/05/2018, 16:30
Werner Riegler
25/05/2018, 09:00
Dr Mingyi Dong (IHEP)
25/05/2018, 09:00
Catia Milardi (LNF)
25/05/2018, 09:00
Dou Wang
25/05/2018, 09:20
Massimo Caccia (MI)
25/05/2018, 09:24
Xin Shi
25/05/2018, 09:30
Kaili Zhang
25/05/2018, 09:48
Boxyang Yu
25/05/2018, 10:00
Sergei Nikitin
25/05/2018, 10:00
Yu Dan
25/05/2018, 10:12
Emilia (TBC) Leogrande (CERN)
25/05/2018, 10:30
Fangyi Guo (Institute of High Energy Physics, CAS)
25/05/2018, 10:36
Remote presentation
Cai Meng
25/05/2018, 10:40
Prof. John Hauptman (Iowa State University)
25/05/2018, 11:30
Mr Alexey Levichev (BINP)
25/05/2018, 11:30
Yanyan Gao
25/05/2018, 11:30
Dr Giovanni Francesco Tassielli (LE)
25/05/2018, 11:30
Chengdong Fu (IHEP, CAS)
25/05/2018, 12:00
Romualdo Santoro (MI)
25/05/2018, 12:00
Tong Li
25/05/2018, 12:00
Jiyuan Zhai
25/05/2018, 12:06
Peng Sha
25/05/2018, 12:22
Roberto Ferrari (PV)
25/05/2018, 12:30
Zusheng Zhou
25/05/2018, 12:40
Vincent Boudry
25/05/2018, 14:30
Xin Shi
25/05/2018, 14:30
Beniamino Di Girolamo
25/05/2018, 14:30
Dr Huirong Qi (IHEP)
25/05/2018, 14:30
Djamel Boumediene (LPC)
25/05/2018, 15:00
Dr Tim Jones (University of Liverpool)
25/05/2018, 15:00
Nikolay Muchnoi
25/05/2018, 15:10
Zian Zhu
25/05/2018, 15:30
Yongshen Ma
25/05/2018, 15:30
Maurizio Pierini (CERN)
25/05/2018, 15:30
Salvatore Caschera (LNF)
25/05/2018, 15:50
Prof. Zhijun Liang (Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences)
25/05/2018, 16:00
Mr Feipeng Ning (IHEP)
25/05/2018, 16:00
David Alesini (LNF)
25/05/2018, 16:10
Shaopeng Li
25/05/2018, 17:00
Paolo Giacomelli (BO)
25/05/2018, 17:00
Mario Greco (ROMA3)
25/05/2018, 17:00
Renjie Shi, Yu Xiao, Guoqiang Sun
25/05/2018, 17:15
Stephane Callier
25/05/2018, 17:30
Marco Poli Lener (LNF)
25/05/2018, 17:30
Prof. Hengne Li (South China Normal University)
25/05/2018, 17:30
Weiren Chou
25/05/2018, 17:35
Qingjin Xu
25/05/2018, 17:50
Gary Varner
25/05/2018, 18:00
Liang Li
25/05/2018, 18:00
Bruce Mellado
25/05/2018, 18:10
Oscar Roberto Blanco Garcia (LNF)
25/05/2018, 18:10
Prof. Daniela Bortoletto (Purdue University), Prof. Daniela Daniela Bortoletto (University Of Oxford)
26/05/2018, 10:00
VIDEO: [ https://www.youtube.com/watch?v=oHt2SqH2A_c ](https://www.youtube.com/watch?v=oHt2SqH2A_c)
Zenwei Cui (via vidyo)