Nov 21 – 22, 2016
LNF
Europe/Rome timezone
Starts
Ends
Europe/Rome
LNF
Aula Touschek
Via Enrico Fermi 40, Frascati