Nov 23 – 24, 2010
Magyar Tudomanyos Akademia
Europe/Rome timezone

Silica fibers and silicon bonding for ET

Nov 24, 2010, 11:20 AM
15m
Magyar Tudomanyos Akademia

Magyar Tudomanyos Akademia

oral presentation WP2: Suspensions

Speaker

Dr Stuart Reid

Presentation materials